#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ บัวน้ำใส
2.เด็กหญิง อัมพร วงอินตา
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาง ลำใพร บุญแซม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง กัลยากร ทวีเหลือ
1.นาง ลำใพร บุญแซม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อรษา วงอินตา
1.นาย พิพิธธน บุราคร
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อนุศรา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง พิมพ์ผกา บึงโบก
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย ทองคำ บัวจูม
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
71.33
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เล่าโนนใหญ่
2.เด็กชาย ปฏฺิภาณ สิงภิรมย์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย พิพิธธน บุราคร
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จงใจเทศ
2.เด็กหญิง นันทกานต์ เวียนเป๊ะ
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
1.นาง ลำใพร บุญแซม
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
68
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ดวงดาว
1.นาย พิพิธธน บุราคร
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง สุนิดา บุญมา
1.นาย พิพิธธน บุราคร
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุด
1.นาย พิพิธธน บุราคร
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง รสริน วงษ์ศาคำ
1.นาย พิพิธธน บุราคร
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ศรารัตน์ น้อยน้ำคำ
1.นาย พิพิธธน บุราคร
13 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง นำ้หวาน ศรีวงค์
2.เด็กชาย ปรเมษฐ์ แสงสุวรรณ
1.นาย พิพิธธน บุราคร
14 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง วันฤดี โพธิ์คำวงค์
2.เด็กหญิง พรพรรณ ทุมวงศ์
1.นาย พิพิธธน บุราคร
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย กิตติภูมิ บุญหล้า
1.นาง ลำใพร บุญแซม
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง รสริน วงษศาคำ
1.นาย ทองคำ บัวจูม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ธีรเทพ ค่ำเกี้ยง
1.นาง ลำใพร บุญแซม
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุด
1.นางสาว รัตนวรรณ จันทร์ถา
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง มาธิชา สืบสิงคาร
2.เด็กหญิง กัลยากร ทวีเหลือ
3.เด็กหญิง ชนาภา กิ่งจันทร์มล
4.เด็กหญิง ญาณาธิป ยศศิริ
5.เด็กหญิง ศิรินภา วีทอง
1.นาย ลำใพร บุญแซม
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อัมพร วงอินตา
2.เด็กหญิง ดนัยฤทธิ์ บัวน้ำใส
3.เด็กหญิง มาธิชา สืบสิงคาร
4.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
5.เด็กชาย ธีรเทพ คำเกี้ยง
1.นาง ลำใพร บุญแซม
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย นวคุณ ชูทะลักษณ์
1.นาง ลำใพร บุญแซม
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ธีรเทพ ค่ำเกี้ยง
2.เด็กหญิง กัลยากร ทวีเหลือ
1.นาง ลำใพร บุญแซม
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง จรรยพร ท้าวหอม
1.นาย ลำใพร บุญแซม
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง แพรพิไล ดอกไม้
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
72
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ธันย์ชนก คงเจริญ
1.นาง ลำใพร บุญแซม
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง พรพิชญา บัวจูม
2.เด็กหญิง วินิทรา ลีพุด
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง หทัยชนก จันทร์ทะเดช
2.เด็กหญิง รัฐตริยาภรณ์ บัวจูม
1.นาง จำเนียร ชินชัย
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ บุญเลี้ยง
1.นางสาว จันทร์สุดา ทองใส
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง มาธิชา สืบสิงคาร
2.เด็กหญิง ญาณาธิป ยศศิริ
3.เด็กชาย ชินพัฒน์ เสร็จพร้อม
1.นาง ลำใพร บุญแซม
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย วุฒินันท์ ดวงแก้ว
2.เด็กชาย นัฐวัตร พลชัย
3.เด็กชาย ทศพร วันทวี
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง นิดารัตน์ ดวงจันทร์
1.นาง ลำใพร บุญแซม
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ บุญเลี้ยง
1.นาง ลำใพร บุญแซม
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง นิดารัตน์ ดวงจันทร์
1.นาง ลำใพร บุญแซม
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ บุญเลี้ยง
1.นาง ลำใพร บุญแซม
35 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง สุนิดา พิมพะนาม
2.เด็กหญิง ปัญฑิตา ศรีอำคา
3.เด็กชาย สุปวินท์ จันทานิตย์
1.นาง วชิราพรรณ สิทธิมวล
2.นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ บุญเลี้ยง
1.นาง ลำใพร บุญแซม
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง นิดารัตน์ ดวงจันทร์
1.นาง ลำใพร บุญแซม
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ชนาภา กิ่งจันทร์มล
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
40 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
72
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ชนาภา กิ่งจันทร์มล
2.เด็กชาย วันชนะ ขัดเตชา
3.เด็กชาย กฤต วถาวรรณ์
1.นาง ลำใพร บุญแซม
41 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อรยา จิตติ
2.เด็กหญิง พัชรีรัตน์ บุญภาค
3.เด็กหญิง ธิวาภรณ์ อัมภรณ์
1.นาย พิพิธธน บุราคร
42 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อนุสรา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง พิมพ์ บึงโบก
3.เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธ์ บุญเลี้ยง
1.นาย พิพิธธน บุราคร
43 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย คุณากร ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ญาณวุฒิ นามอนุ
1.นาย สุรศักดิ์ ปราบเสียง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com