#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อรรถพล ทองแปลง
2.เด็กชาย จีรภาส เอมเอี่ยม
3.เด็กชาย ภูสิน โมลาสี
1.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
2.นาง ประพิศพร สีลากุล
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย พสิษฐ์ จานเขื่อง
2.เด็กชาย อดิเทพ วันแก้ว
1.นาย ถาวร ครองยุติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
69
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง เตชินี ปะสาทาสูง
1.นาย ถาวร ครองยุติ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย สกล โพธิ์กุล
1.นาย ถาวร ครองยุติ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง อรอุมา เกษหงษ์
1.นาย ถาวร ครองยุติ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย จีรศักดิ์ คำเคนบ้ง
2.เด็กชาย ปฏิญญา ลำทอง
3.เด็กชาย ธีรพัฒน์ มณีพงษ์
4.เด็กชาย วีระชัย ผ่องจิตต์
5.เด็กชาย พิทักพงษ์ ทองแปลง
6.เด็กชาย รัฐภูมิ จิบจันทร์
1.นาย ยุทธิพงษ์ สุขวงค์
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
3.นาย ถาวร ครองยุติ
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง รุ่งนภา แสงชัย
2.เด็กหญิง ชิดชนก คชคีรี
3.เด็กหญิง สิริมาศ ทองสลับ
1.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
2.นาง วันนา บุดดา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย ศุภโชติ สายบัว
1.นาง วันนา บุดดา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
61
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ คูณขุนทด
1.นาง วันนา บุดดา
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อติวัณ คำโสภา
2.เด็กหญิง นฤมล ครองยุติ
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง แพรชมพู บุญเอนก
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ บุปผาพันธ์
2.เด็กหญิง ณกมล กุลบุญยา
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง แพรชมพู บุญเอนก
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82.5
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อมรเทพ แสวงพันธ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้วแดง
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง แพรชมพู บุญเอนก
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย สุตนันท์ สร้อยลอด
2.เด็กชาย พชร จานเขื่อง
1.นาย ถาวร ครองยุติ
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ สายบัว
1.นาย สา พรมสุข
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ขนิษฐา ทองย่อน
1.นาย สา พรมสุข
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง พัชรีพร ปานสิน
2.เด็กหญิง สิตานัน ครองยุติ
1.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง สุริตา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง สร้อยสุดา โยธา
1.นาง วันนา บุดดา
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย บริบูรณ์ ยิ้มกระจ่าง
1.นาย ถาวร ครองยุติ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
63
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ครองยุติ
1.นาย ถาวร ครองยุติ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง เจนจิรา อธิลา
1.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ธนภัทร ลุนดี
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
22 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ธัญย์ชนก นามศิริ
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ แจ่มเชื้อ
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ครองยุติ
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
23 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ดาริกา เกษหงษ์
2.เด็กหญิง อินทิราภรณ์ เชื้อทอง
3.เด็กหญิง กัลยาณี แสวงพันธ์
1.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
2.นาง ประพิศพร สีลากุล
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย จิรภัทร ศรีบุรี
2.เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร ทองสลุับ
1.นาย ยุทธิพงษ์ สุขวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com