#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง กัญชพร ยศศิริ
1.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย พีรพงษ์ วรรณวงศ์
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง ปวริศา ทองสุ
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ภูมรินทร์ เอกทัน
2.เด็กหญิง สุฎาพร พิมพะนิล
3.เด็กหญิง วิภาวรรณ พันธ์งาม
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ธีรภัทร ขาวสลับ
1.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย พีรพงษ์ วรรณวงค์
1.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ธวัชชัย กุลหอม
2.เด็กหญิง วาสนาการน์ เอกทัน
1.นาง หนูการ จันทร์หอม
2.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ศรีนวน
2.เด็กหญิง กาญจนา อัมภรัตน์
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว ปริศนา เติบโต
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย รัฐพล วงค์เศษ
2.เด็กชาย สุกฤต กรวยทอง
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85.6
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ชาญฉลาด กุลบุตร
2.เด็กชาย ธนภัทร ทองสุข
1.นางสาว ปริศนา เติบโต
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง สุกัญญา สวัสดีพ่อ
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง วรัญญา แม่นทอง
2.เด็กหญิง ทักษพร เติบโต
1.นาง หนูการ จันทร์หอม
2.นางสาว พัชรา โสมนัส
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย นิยม อุทภู
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แม่นทอง
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว พัชรา โสมนัส
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย สุริยะ เติบโต
2.เด็กชาย กิตติโชติ เติบโต
3.เด็กชาย วีระชาติ เอกทัน
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง จิตรานุช แม่นทอง
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
69
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ จันทาทิพ
2.เด็กชาย สิงหา ทาคำสุข
3.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ชมภูสอ
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง จิตรานุช กงศรี
2.เด็กหญิง ปิยาพร เติบโต
3.เด็กหญิง นภัสกร เติบโต
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง วรินทร ศรีโยธี
2.เด็กหญิง ณัฐชา อิ่มจันทร์
1.นาย เรืองชัย พื้นผา
2.นางสาว ภคพร เบ้าทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com