1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นางประยงค์ สายะสมิต ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางจันที เชื้อลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำโรง รองประธาน
3 นางรัดดา เสนคำสอน ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นายถาวร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นางประยงค์ สายะสมิต ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางจันที เชื้อลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำโรง รองประธาน
3 นางรัดดา เสนคำสอน ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นายถาวร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางรังษีทอน ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประธาน
2 นางนาทยา ดำลี ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง รองประธาน
3 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางรุจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสุภาพร บุญไทย ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นางรังษีทอน ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประธาน
2 นางนาทยา ดำลี ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง รองประธาน
3 นางรุจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
5 นางสุภาพร บุญไทย ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นางรังษีทอน ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประธาน
2 นางนาทยา ดำลี ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง รองประธาน
3 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางรุจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสุภาพร บุญไทย ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นางประยงค์ สายะสมิต ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางจันที เชื้อลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำโรง รองประธาน
3 นางรัดดา เสนคำสอน ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นายถาวร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นางพันธ์ุมาลี ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธาน
2 นางครองสิน จำปาพันธ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) รองประธาน
3 นางสาววารุณี ไชยขันตรี ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1 นางพันธ์ุมาลี ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธาน
2 นางครองสิน จำปาพันธ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) รองประธาน
3 นางสาววารุณี ไชยขันตรี ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นางพรสวรรค์ โคตรชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง ประธาน
2 นางมยุรี จันทวี ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า รองประธาน
3 นายพิพิธธน บุราคร ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นางพรสวรรค์ โคตรชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง ประธาน
2 นายพิพิธธน บุราคร ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นางมยุรี จันทวี ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า รองประธาน
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางแพรวพรรณ วงพรมมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางสาวประไพจิตร พื้นผา ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวบุษกร ลาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นางพูลสุข บัวหอม ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวบุญหลาย กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก รองประธาน
3 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นางแพรวพรรณ วงพรมมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน รองประธาน
2 นางสาวประไพจิตร พื้นผา ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวบุษกร ลาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ประธาน
2 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
3 นางสาวกิ่งแก้ว ประทาน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง รองประธาน
3 นางสาวกิ่งแก้ว ประทาน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง รองประธาน
3 นางสาวกิ่งแก้ว ประทาน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นางลำใพร บุญแซม ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางสุวรรณี สุนสาย ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นางสาวธัญญารัตน์ พลฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น กรรมการ
4 นางสาววิภาดา ทองตัน ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายเพทาย เพชราเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ประธาน
2 นายเกิ้ง ขุนธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำโรง รองประธาน
3 นางภาณุกา ทุมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นางสาววันวิสา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางสาวนันทนาภรณ์ ทองไสล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นางภาณุรัตน์ สายหงษ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) รองประธาน
3 นางกานต์ติมา เวชกามา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นางสาวนันทนาภรณ์ ทองไสล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นางภาณุรัตน์ สายหงษ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) รองประธาน
3 นางกานต์ติมา เวชกามา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1 นางสาวนันทนาภรณ์ ทองไสล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นางภาณุรัตน์ สายหงษ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) รองประธาน
3 นางกานต์ติมา เวชกามา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายอสิพงศ์ สุขสี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ประธาน
2 นางกนกรัตน์ สายสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นางสาววรรณิภา พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นายทินกร งามแสง ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ประธาน
2 นางสุภรักษ์ จำปาจูม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ อรุณเรือง ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นายอสิพงศ์ สุขสี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ประธาน
2 นางกนกรัตน์ สายสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นางสาววรรณิภา พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นางวันนา บุดดา ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นางรัตนวรรณ จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นางสาวคณิตตา สารพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการและเลขานุการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นางวันนา บุดดา ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นางรัตนวรรณ จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นางสาวคณิตตา สารพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการและเลขานุการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายสุรศักดิ์ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางระเบียบ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางระเบียบ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง ประธาน
2 นายสุรศักดิ์ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นางสาวกิตยาภรณ์ คงสิน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นายธนชัย อุ่นอ้วน ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางพรภิมนต์ คำชุมภู ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น รองประธาน
3 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
4 นางสุพิชญนันท์ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นายธนะชัย อุ่นอ้วน ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางพรภิมนต์ คำชุมภู ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น รองประธาน
3 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
4 นางสุพิชญนันท์ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นายูธนชัย อุ่นอ้วน ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางพรภิมนต์ คำชุมภู ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น รองประธาน
3 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
4 นางสุพิชญนันท์ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1 นายธนะชัย อุ่นอ้วน ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางพรภิมนต์ คำชุมภู ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น รองประธาน
3 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
4 นางสุพิชญนันทน์ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นายทนงศักดิ์ ภักดี ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย รองประธาน
3 นางสาวเพียงดาว ชินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1 นายทนงศักดิ์ ภักดี ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย รองประธาน
3 นางสาวเพียงดาว ชินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย ประธาน
2 นายทนงศักดิ์ ภักดี ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
3 นางสาวเพียงดาว ชินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายทรงเดช ชิดดี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธาน
2 นายทัศนพงศ์ โคพะนา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ รองประธาน
3 นางสาวสุพิศ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายอุทัย บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นายไพฑูรย์ สายพิณ ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ รองประธาน
3 นายยุทธิพงษ์ สุขวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1 นายอุทัย บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นายไพฑูรย์ สายพิณ ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ รองประธาน
3 นายยุทธิพงษ์ สุขวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการและเลขานุการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายนายวีรวัฒน์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ประธาน
2 นายบัวลอน คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นายคุปติพงษ์ ศรีอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
4 นางสาวชิดชนก สนทะยา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายวีรวัฒน์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ประธาน
2 นายบัวลอน คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นายคุปติพงษ์ ศรีอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
4 นางสาวชิดชนก สนทะยา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางสุวรรณา สะอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธาน
2 นางวชิราพรรณ สิทธิมวล ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นางสาวสมถวิล บุญชิต ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางหวานใจ บานชื่น ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางสารีย์ เบ็ญจมาศ ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด รองประธาน
3 นางรัชนีกร ธรรมษา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ หลักเพชร ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธาน
2 นางสาวสุพรรณี ลาพรหมมา ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวกัญญาภัทร เจริญนวกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน ประธาน
2 นายวีรวัฒน์ บุดดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางสาวฐิตินันท์ กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1 นายถาวร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นายสุนทร กัดกุมภา ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
3 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายณรงค์ศักดิ์ คำศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางภัทรนันท์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นางสาววรรณา ต้องถือดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายณรงค์ศักดิ์ คำศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางภัทรนันท์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นางสาววรรณา ต้องถือดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายณรงค์ศักดิ์ คำศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางภัทรนันท์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นางสาววรรณา ต้องถือดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางพรรณี สะอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคา ประธาน
2 นายสัสดี สีผาลา ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง รองประธาน
3 นายบุรากร ศรีบุรี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
4 นางรำไพ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางดวงใจ สะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางมณฑา พยุงวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง รองประธาน
3 นายประเสริฐ โสภากุล ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
4 นางศิริลักษณ์ สุขศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางอรทัย คำแสนราช ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางยุพร บุตรศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางมยุรี วงจันทะเลียง ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นางสาวนิธิกานต์ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นางบุญชุม คำทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
2 นางสาวประไพศรี ประสานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1 นายสิทธิชัย พันธ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธาน
2 นางสาวชระริน พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง รองประธาน
3 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายนพรัตน์ ตุนา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
2 นายเทิดศักดิ์ ยงทวี ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว รองประธาน
3 นางประกาย เกษแก้ว ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
4 นางสาวนุชนาฎ นามฮุง ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายเทิดศักดิ์ ยงทวี ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายนพรัตน์ ตุนา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางประกาย เกษแก้ว ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
4 นางสาวนุชนาฎ นามฮุง ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นางสาริณี คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นายทองคำ บัวจูม ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
3 นางสาวกฤษณา คำชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นายสมบูรณ์ สุมะนา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นางสาริณี ีคำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นายทองคำ บัวจูม ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
3 นางสาวกฤษณา คำชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นายสมบูรณ์ สุมะนา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นางสาริณี คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นายทองคำ บัวจูม ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
3 นางสาวกฤษณา คำชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นายสมบูรณ์ สุมะนา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
4 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
4 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
4 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นางพุทธณิกา ศุภกิจ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นายทรงเดช ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นางจำเนียร ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางไพวัลย์ ไชยเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นางเด่นดวง บุญชาลี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางสาวจันทร์สุดา ทองใส ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นางจำเนียร ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางไพวัลย์ ชัยเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
3 นางเด่นดวง บุญชาลี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางสาวจันทร์สุดา ทองใส ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นางจำเนียร ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางแก้วศรี นามโส ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นางเด่นดวง บุญชาลี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางสาวจันทร์สุดา ทองใส ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นางพุทธณิกา ศุภกิจ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นายทรงเดช ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นางอารยา พลศรี ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางสาวชนะรัตน์ มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด รองประธาน
3 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นางอารยา พลศรี ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางสาวชนะรัตน์ มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด รองประธาน
3 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1 นางอารยา พลศรี ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นางสาวชนะรัตน์ มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด รองประธาน
3 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 นางพุทธณิกา ศุภกิจ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นายทรงเดช ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
6 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว ประธาน
2 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน รองประธาน
3 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว ประธาน
2 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน รองประธาน
3 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน รองประธาน
2 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
3 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นายผัน แสงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นายวิทยา สิงห์คง ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 นายวิทยา สิงห์คง ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1 นายวิทยา สิงห์คง ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1 นายวิทยา สิงห์คง ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
3 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นางประพิศพร สีลากุล ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นายนุทัศน์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน รองประธาน
3 นางสาวจริยา บุญคง ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการ
4 นางสาววรณัน บุญสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายสีวรา บึงไกร ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นายวิทยา ทองเหลือง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า รองประธาน
3 ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
4 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษ วรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นายไพรมณี สุระเสน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
7 นายพิทักษ์ ทางทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นางอุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธาน
2 นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นางสาวปัญญดา ดวงสา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นางอุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธาน
2 นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นางสาวปัญญดา ดวงสา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1 นางอุุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธาน
2 นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นางสาวปัญญดา ดวงสา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นางปราศรัย อินทร์ค่ำ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางสาวปวีณา คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางสาวหัทยา พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นางสาวศิริประภา แก้วคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
3 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
3 นางสาวกฤติยา ึคำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
3 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
3 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายวิชาญ พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางสาวละมุด ไชยบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นายวิชาญ พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางสาวละมุด ชัยบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายทวี โสมชม ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง ประธาน
2 นายวิทยา โสมณี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด รองประธาน
3 นายสิทธิพงษ์ วอทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวกิ่งกมล คงสิน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสุกัญญา พาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายทวี โสมชม ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง ประธาน
2 นายวิทยา โสมณี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด รองประธาน
3 นายสิทธิพงษ์ วอทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวสุกัญญา พาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายวิทยา โสมณี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธาน
2 นายทวี โสมชม ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นายสิทธิพงษ์ วอทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวสุกัญญา พาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1 นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
2 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นางสำราญ วันโสภา ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ประธาน
2 นายมลศักดิ์ หลักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นายสมชาย แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1 นางดุสิต ทาเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประธาน
2 นายเรืองชัย พื้นผา ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น รองประธาน
3 นายสุชาติ ดวงมาลา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1 นางสำราญ วันโสภา ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ประธาน
2 นายมลศักดิ์ หลักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นายสมชาย แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นายวสันต์ คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสุทธิรัตน์ หายโศรก ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นางรัชนีกร ธรรมษา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นายถาวร กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางดารุณีย์ เชื้อลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นางรัชนีกร ธรรมษา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธาน
2 นายฉัตรพันธ์ แก้วเหลา ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว รองประธาน
3 นางนิภาภรณ์ ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธาน
2 นายฉัตรพันธ์ แก้วเหลา ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว รองประธาน
3 นางนิภาภรณ์ ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1 นางทองสา ทำนุ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางณิชา บุญสถิตย์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
3 นางหนูรัตน์ โคศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1 นางทองสา ทำนุ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางหนูรัตน์ โคศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นางณิชา บุญสถิตย์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางณิชา บุญสถิตย์ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางมาณวิกา บุญรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ประธาน
2 นางรัศมี งามพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว รองประธาน
3 นางสาวยุภาภรณ์ อะนันต์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นางสาวภคพร เบ้าทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น กรรมการ
5 นางวลีรัตน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางทองใบ บุญเนตร ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธาน
2 นางสาวธนิตตา พันธนู ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า รองประธาน
3 นางสาวจิราพร จันทร์จิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น กรรมการ
4 นางสาวชลธิชา โสดา ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นางสาวกานดา ทองแปลง ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายณรงค์ศักดิ์ คำศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางภัทรนันท์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นางสาววรรณา ต้องถือดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายณรงค์ศักดิ์ คำศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางภัทรนันท์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นางสาววรรณา ต้องถือดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 นางอุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) ประธาน
2 นายกรวิทย์ ทองแปลง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางอรทัย คำแสนราช ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางยุพร บุตรศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางมยุรี วงจันทะเลียง ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นางสาวนิธิกานต์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
5 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
5 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
5 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
5 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางพัชรี ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางยุวพิน พูลสุขโข ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) รองประธาน
3 นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นางสาวฉันทนา บุญชาญ ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
5 นายประเทือง สะอาด ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
6 นางดุษณี เถาปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นางนฤมล คำทวี ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายสายันต์ ยมราช ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นายทองใบ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางนิฤมล วรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นายวสันต์ คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า รองประธาน
3 นางสาวสุธีนุช เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสำราญ วันโสภา ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ประธาน
2 นายมลศักดิ์ หลักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นายสมชาย แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางนิฤมล วรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประธาน
2 นายถาวร กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นางเพ็ญศรี หิรัญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการและเลขานุการ
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางปราศรัย อินทร์ค่ำ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางสาวปวีณา คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางสาวพรสุดา สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นางสาวหัทยา พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางสาวศิริประภา แก้วคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางปราศัย อินค่ำ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางสาวปวีณา คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางสาวพรสุดา สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นางสาวหัทยา พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางสาวศิริประภา แก้วคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธาน
2 นายฉัตรพันธ์ แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว รองประธาน
3 นางนิภาภรณ์ ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธาน
2 นายฉัตรพันธ์ แก้วเหลา ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว รองประธาน
3 นางนิภาภรณ์ ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการและเลขานุการ
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางปราศัย อินทร์ค่ำ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธาน
2 นางสาวปวีณา คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง รองประธาน
3 นางสาวพรสุดา สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นางสาวหัทยา พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
5 นางสาวศิริประภา แก้วคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ประธาน
2 นางสาริณี คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นายไชยา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นายวัฒนา แม่นทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ประธาน
2 นางสาริณี คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นายวัฒนา แม่นทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ประธาน
2 นางสาริณี คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นายวัฒนา แม่นทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1 นายอุทัย คำดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ประธาน
2 นางสาริณี คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นายวัฒนา แม่นทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com