#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสนั่น โคตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางรัฐอนงค์ อินโหงว บ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี 1) คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายธีรเดช บุญเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายธนะศักดิ์ ธนะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง คณะกรรมการอำนวยการ
11 ว่าที่ พ.ต. รุ่งศิริ สุระถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายวรุฒม์ มั่นจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสมชาย อุลัยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสุนทร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายจักรพันธ์ จันทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางจิตกร ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายเสวก วิริยะบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุ่ดผักหนามคำน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายตรีเพชร สุนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายจิตกร ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสาวนุชนาฏ นามฮุง ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายนุทัศน์ กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางพรภิมนต์ คำชุมภู ครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางพูลสุข บัวหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางวันนา บุดดา ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสาริณี คำศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางสาวสุกัญญา พาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางพัชรี ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางจันที เชื้อลี ครู โรงเรียนบ้านโนนสำโรง คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางศิริลักษณ์ สุขศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองคับคา คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายธนชัย อุ่นอ้วน ครู โรงเรียนบ้านคำกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางบุญชุม คำทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวบังอร ศรีผ่องใส ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางเด่นดวง บุญชาลี ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางแพรวพรรณ วงพรมมา ครู โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวปวีณา แก้ววงษา ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางลำไพร บุญแซม ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางประยงค์ สายะสมิต ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายถาวร ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
57 นางสาวนุชนาฏ นามฮุง ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
58 นางสาวบังอร ศรีผ่องใส ครู โรงเรียนหนองยาว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
59 นางเด่นดวง บุญชาลี ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
60 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
61 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
62 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
63 นางประยงค์ สายะสมิต ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
64 นายถาวร ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
65 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
66 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
67 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการกองเลขานุการ
68 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ คณะกรรมการกองเลขานุการ
69 นางสาวนุชนาฏ นามฮุง ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการกองเลขานุการ
70 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง คณะกรรมการกองเลขานุการ
71 นางสาววรนันท์ บุญสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการกองเลขานุการ
72 นายประวิทย์ ตระกูลวิทยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการกองเลขานุการ
73 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) คณะกรรมการกองเลขานุการ
74 นางสาริณี คำศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ คณะกรรมการกองเลขานุการ
75 นางพัชรี ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว คณะกรรมการกองเลขานุการ
76 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน คณะกรรมการกองเลขานุการ
77 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย คณะกรรมการกองเลขานุการ
78 นางประยงค์ สายะสมิต ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
79 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง คณะกรรมการกองเลขานุการ
80 นายถาวร ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก คณะกรรมการกองเลขานุการ
81 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง เจ้าหน้าที่คะแนน
82 นายถาวร ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก เจ้าหน้าที่คะแนน
83 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี 1) เจ้าหน้าที่คะแนน
84 นางสาริณี คำศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เจ้าหน้าที่คะแนน
85 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครู โรงเรียนบ้าหนองบักโทน เจ้าหน้าที่คะแนน
86 นางสาววรณัน บุญสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว เจ้าหน้าที่คะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com