1. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ เทพอาษา
1.นางสาว สุวนันท์ พื้นสวรรค์
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระพงษ์ เสนาภักดิ์
1.นาย พงษ์พันธ์ แจ่มเชื้อ
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศร สายทรัพย์
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สารินี เกตุมีชัย
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย ภาสวัฒน์ ศรีโสภา
3.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
1.นางสาว พรสุดา แพงศรี
2.นาง สุพิชญนันทน์ พละศักดิ์
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
2.เด็กชาย สดุดี ทองดา
3.เด็กหญิง สุนิสา สายกันยา
4.เด็กหญิง วัลลภา สาระบูรณ์
5.เด็กหญิง สุขใจ บุญเหลือ
6.เด็กชาย ประวิทย์ คำมาโฮม
7.เด็กหญิง วิยะดา พันศิริ
8.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
9.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทง
10.เด็กหญิง ปพิชญา นะวัน
11.เด็กชาย วัชรพล สารบูรณ์
12.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง กรรณิการ์ อัดโท
3.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
4.นาง ประกาย เกษแก้ว
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ คำแพง
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย สาระบูรณ์
2.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
4.เด็กชาย สุขสวัสดิ์ สุริเตอร์
5.เด็กชาย อนุพัฒน์ ใจเครือ
6.เด็กหญิง กชกร บานชื่น
7.เด็กหญิง ดวงฤดี อุตรัง
8.เด็กหญิง ยศวดี เครือบุตร
9.เด็กหญิง กัญญาวีย์ คำศรี
10.เด็กหญิง จินจุฑา สาระบูรณ์
11.เด็กหญิง พิชชาภร พื้นพรม
12.เด็กหญิง รัตนากร บุญเหลือ
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง กรรณิการ์ อัดโท
3.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
4.นาง ประกาย เกษแก้ว
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
0379 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
2.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
3.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
4.เด็กหญิง พัชนกัณ สาระบูรณ์
5.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
6.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
7.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
8.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง กรรณิการ์ อัดโท
3.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
4.นาง ประกาย เกษแก้ว
2. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญากร สมสาย
2.เด็กชาย กุมภา วงษ์แก้ว
3.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
1.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
3. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
4. โรงเรียนบ้านคำกลาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุวเรศ ปัญญาวัน
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
1.นาง อารยา พลศรี
2.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พนัชกร สุวรรณ
2.เด็กหญิง จิตรทิวา สุวรรณ
3.เด็กหญิง จิรภัทร ปัตตา
1.นาง อารยา พลศรี
2.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
92.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา โพธิ
2.เด็กชาย ธนิสร อินวาริช
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
5. โรงเรียนบ้านคำสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วาคิม พิมพาวัตร์
2.เด็กชาย สาธิต ค่ำคูณ
3.เด็กชาย วัชระ โถทอง
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทาพันธ์
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภาพร ชำนิวัตร
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพร ดีบัวภา
2.เด็กหญิง ละอองดาว เรืองศรี
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสกุล
2.เด็กหญิง ขนิษฐา หาญชัยนะ
1.นาง ประยอม คำหงษา
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรัญญา อาจหาญ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ถวิลไพร
3.เด็กหญิง กุลธิดา หาชัย
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นาง สารีย์ เบญจมาศ
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร พิมศรีโคตร
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เสาะแสวง
3.เด็กชาย อนุชิต ถวิลไพร
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
6. โรงเรียนบ้านดอนเขียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุมาพร มงคล
1.นาง พัชรี ครองยุติ
0226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัชพล ชูรัตน์
2.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
3.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหล่า
7. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัยรดา อุทุม
2.เด็กหญิง ศุภาดา คำกิ่ง
3.เด็กหญิง อุบลทิพย์ แก้วคำรอด
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
2.นางสาว วารุณี ไชยขันตรี
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัตน์ คำเกิด
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
8. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีภัทร นางาม
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ สายคำ
3.เด็กชาย ธนพล โพธิ์ทอง
4.เด็กชาย วีระศักดิ์ พาลัง
5.เด็กชาย เนติพงษ์ วงค์ใหญ่
6.เด็กหญิง กาญจนา สาลีมี
7.เด็กหญิง กันต์ฤทัย ขันชัย
8.เด็กหญิง ลัดดา ผ่องศรี
9.เด็กหญิง .แพรวพราว นามเวช
10.เด็กหญิง โซเฟีย สาและ
1.นาง บุญชุม คำทอง
2.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
3.นางสาว วริศรา หมื่นสุข
9. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมรินทร์ เอกทัน
2.เด็กหญิง สุฎาพร พิมพะนิล
3.เด็กหญิง วิภาวรรณ พันธ์งาม
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
10. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ จันทวรี
1.นางสาว นิภาภรณ์ วงค์อนันต์
11. โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาดุล จอมเกาะ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย แผ่นดิน ศักดา
1.นาง ดุษณี เถาปัญญา
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรกานต์ พละศักดิ์
2.เด็กชาย สิรภพ สิงห์เสน
3.เด็กหญิง สุภัทรา สิงห์ผง
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาง นาทยา ดำลี
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สุวรรณคำ
2.เด็กชาย นวพล เชาว์นามน
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วันดีรัตน์
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณวนัช โพธิ์ทิพย์
2.เด็กหญิง วิสาห์ สุวรรณคำ
3.เด็กหญิง ศิวาพร แสนเทพ
1.นาง มณฑา พยุงวงค์
2.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
12. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา จอมไส
1.นาง รุจิรา สถิตสุข
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริชาด นวมบางขวัญ
1.นางสาว คณิตตา สารพงษ์
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร จันพูล
1.นาย ณัฐธนวรรธน์ บุดดา
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรีเพ็ญ ชินพันธ์
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชญานันท์ นันทะบุตร
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
13. โรงเรียนบ้านเพ็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติวัณ คำโสภา
2.เด็กหญิง นฤมล ครองยุติ
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง แพรชมพู บุญเอนก
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนภัทร ลุนดี
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุริตา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง สร้อยสุดา โยธา
1.นาง วันนา บุดดา
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
14. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัมพร วงอินตา
2.เด็กหญิง ดนัยฤทธิ์ บัวน้ำใส
3.เด็กหญิง มาธิชา สืบสิงคาร
4.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
5.เด็กชาย ธีรเทพ คำเกี้ยง
1.นาง ลำใพร บุญแซม
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จงใจเทศ
2.เด็กหญิง นันทกานต์ เวียนเป๊ะ
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันฤดี โพธิ์คำวงค์
2.เด็กหญิง พรพรรณ ทุมวงศ์
1.นาย พิพิธธน บุราคร
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
15. โรงเรียนบ้านหนองคับคา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกตนิภา บรรดาศักดิ์
2.เด็กหญิง อนุธิชา อุทชา
3.เด็กหญิง กนกอร วงศ์สามารถ
1.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
2.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
16. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทิมา แววศรี
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยวัฒน์
1.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
0240 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พะยอม ศิรินัย
1.นาง ภินันตรา กุลมี
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา แม่นทอง
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญประดิษฐ์
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรวัฒน์ แก้วคำ
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล สายโน
2.เด็กหญิง สิรีธร พันธ์งาม
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นาง ภินันตรา กุลมี
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภานันท์ เสนคำสอน
2.เด็กชาย ตะวัน บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย ปณิพัฒน์ วงศ์จำปา
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมินทร์ ใจมั่น
2.เด็กชาย ฉลองชัย สายลุน
3.เด็กชาย อภินันท์ พิทักษ์
1.นาง วิภาวดี ไชยทอง
2.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชิตา โพธิ์ขาว
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
0655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ ไชยภักดี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุตประวีณ์ ชาภักดี
2.เด็กหญิง ภัสดาพร บุญเพิ่ม
3.เด็กหญิง วิชชุดา วังตะเคน
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระพล ศรีภักดี
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
0653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สีสาลี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
0284 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา ธรรมทวี
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพบูล เศษสุวรรณ
2.เด็กชาย ธีรภัทร นวลศรี
3.เด็กชาย ไพศาล ศิวินัย
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาย วัฒนา แม่นทอง
0197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุตรสมาน
2.เด็กหญิง ปาริชาติ สีดากุล
3.เด็กหญิง วริศา บึงราษฎร์
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
2.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ยิ้มเกิด
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิริศักดิ์ ไชยภักดี
2.เด็กชาย ณัฐพล ไชยชาติ
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทธิยา วงศรีแก้ว
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร ไชยฤทธิ์
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ อำภรัตน์
3.เด็กชาย ชุติพนธ์ โพธิ์ขาว
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
2.นาง ภินันตรา กุลมี
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ วงษ์มาเกษ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติยา ม่วงอยู่
1.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลภรณ์ ก้อนทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีภักดี
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ พันธ์วิไล
4.เด็กหญิง เพชรา กันยา
5.เด็กหญิง ทิฆัมพร แก้วอาสา
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นาง อำนวย สิงห์คำ
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา สะอาด
2.เด็กหญิง ณีรนุช อินทะวงค์
3.เด็กหญิง ณภปภา จันทวงค์
4.เด็กหญิง ไอริสา วงษ์แก้ว
5.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ วิเศษหมื่น
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นาง อำนวย สิงห์คำ
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินาถ วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง รุจินันท์ วงศ์คำปา
3.เด็กหญิง วรรธิษา กิจเจริญ
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง กฤติยา คำเพราะ
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สายชล ธรรมทวี
2.เด็กหญิง จีรวรรณ ศรีภักดี
3.เด็กหญิง ปิยนุช ไชยคุณ
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว กรรวี แต้มทอง
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติมา กล่ำกลัด
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร
3.เด็กชาย จักรพงษ์ สากุล
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง กฤติยา คำเพราะ
17. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทิมา ขามเอก
2.เด็กหญิง จันทิมา แก้วพิทักษ์
3.เด็กชาย อธิป มะริยา
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
0236 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริกร เบ้าคำ
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
2.เด็กหญิง อภัสรา แพงแยง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
18. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธพล เทพนอก
2.เด็กชาย ศราวุฒิ นามธรรม
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วงษ์แก้ว
4.เด็กชาย กิตติพศ วงแสนสุข
5.เด็กชาย ธนโชติ เบ้าคำ
6.เด็กชาย ธนากร วันสุมาโส
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รังษีทอน ชินชัย
3.นาง รำไพ กล้าหาญ
19. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
2.เด็กหญิง อัญชลี กลิ่นพิกุล
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตันหยง ไชยเกิด
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กันยาสาย
3.เด็กหญิง อัจยุดา กงชื่อ
4.เด็กหญิง ดวงดีมีชัย ไชยคุณ
5.เด็กหญิง พัชรพร ทุมมานาม
6.เด็กหญิง อริสา สารเสนา
7.เด็กหญิง ยุวพร บรรมะณี
8.เด็กหญิง กรปรียา ศรีหาบุตร
9.เด็กหญิง พรไพลิน เจริญพร
10.เด็กหญิง สุภัสสร กาบก
11.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ส่องสีโรจน์
12.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
13.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุตร
14.เด็กหญิง กุุลจิรา จำปาเรือง
15.เด็กหญิง นิภาพร นีระจักร์
1.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
3.นางสาว พรสุดา สินศิริ
4.นางสาว สุกัญญา พาลี
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรวาล สีลาดเลา
2.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล บุตรคำ
2.เด็กชาย อาชาไนย ส่องสีโรจน์
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นางสาว พรสุดา สินศิริ
0404 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีรักษา
2.เด็กชาย ทักษ์ธนากร บุญสาร
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
2.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ นีระจักร์
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ศรีอักษร
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ จันลา
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ชินวงศ์
2.เด็กชาย คันธารัตน์ แก้วพวง
3.เด็กชาย ณัฐ บุญจันทร์
4.เด็กหญิง รัตนาวดี ปริโยทัย
5.เด็กหญิง ปณิตา เต็มดวง
1.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
2.นางสาว พรสุดา สินศิริ
20. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
2.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
1.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ วะราบุตร
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา วิลุน
3.เด็กหญิง เอวิตรา บุดดา
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
2.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
3.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บรรเทา
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เบญจพล ทาเงิน
2.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
3.เด็กหญิง ประทิตตา บุญสุข
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เศรษฐภูมิ อัดโท
2.เด็กชาย เจษฎา ญาณแก้ว
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาย เศรษฐา วงศ์คำแก้ว
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีภัทร บุญใหญ่
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จรัญ คณะวาปี
1.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริลักษ์ วงค์คำจันทร์
2.เด็กหญิง อุริชยา เจือจาน
3.เด็กชาย ราเชน อุดทายศรี
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นางสาว นุชจรี วงค์ใหญ่
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
2.เด็กชาย ทศพร ลุนงามหาร
3.เด็กหญิง เพชรสุดา พากเพียร
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาย เศรษฐา วงศ์คำแก้ว
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณธพรรณ บุญเจือ
2.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นาย บัวลอน คำศรี
21. โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0242 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ วงค์ใหญ่
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
0149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาทันตรึก
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ โสสา
3.เด็กชาย ธิติพล โลนงาม
4.เด็กชาย รุ่งโรจน์ อาร้อน
5.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
6.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
7.เด็กชาย ศิริมงคล สาลีอาจ
8.เด็กชาย ธนชัย จันใด
9.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
10.เด็กหญิง สุวณี จันทา
11.เด็กหญิง พรประภา ชมหอม
12.เด็กชาย กฤษฎา เชื้อบัณฑิต
13.เด็กหญิง อริสา วันทา
14.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ มนไธสง
15.เด็กชาย เทพนคร สุขวงษ์
16.เด็กหญิง นิภา พวงศรี
17.เด็กหญิง ปานระพี จันทา
18.เด็กชาย ลักษ์ประสิทธิ์ ดอนภูมา
19.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
20.เด็กชาย ทัศไนย์ ใหญ่สุข
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
4.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
5.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี
1.นาย ผัน แสงสกุล
22. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทียนชัย บุดดาโจม
1.นาง มยุรี จันทวี
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
2.เด็กหญิง ปิยพร บุญค่ำ
3.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
1.นางสาว เพียงดาว ชินวงษ์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
0752 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
2.เด็กชาย ธีรวุฒิ เมยคง
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง มยุรี จันทวี
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
2.เด็กหญิง ปิยธิดา คำมะกุล
3.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
1.นางสาว เพียงดาว ชินวงษ์
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
0027 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิทยา โสภากุล
2.นางสาว กัลยา บุญมาชู
3.เด็กชาย วีระยุทธ เจริญทัศน์
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นางสาว คนึงนิจ วงษ์พุทธะ
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุภัค พละศักดิ์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล
3.นางสาว พิทยา โสภากุน
1.นาง มยุรี จันทวี
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
2.เด็กหญิง พรรณปพร สนุกชาติ
3.เด็กหญิง ปณิตา พละศักดิ์
1.นางสาว เพียงดาว ชินวงษ์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ ริทัศน์สาร
2.เด็กชาย อภิเวช พูลเพิ่ม
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว วิทยา ทองเหลือง
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภาวะ
2.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
0651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภูธเนศ เพ็ชมาส
2.เด็กชาย สมเจตน์ เตจ๊ะเทพ
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง มยุรี จันทวี
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร ผงธุลี
2.เด็กหญิง ปพิชญา ตระการสุทธิ
3.เด็กหญิง ดาราธิป ชูศรี
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
0044 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะคะมุด
2.เด็กหญิง นงลักษณ์ ไชยสัตย์
3.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
23. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญจันทร์ ชัยบุตร
2.เด็กหญิง ปัทมา ต้นกันยา
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
0281 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มนตรี
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิตรทิวัส บุดดีสุข
2.นาย อรรถพล บุญโต
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
24. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฎิพล ไชยขันตรี
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ พูลเพิ่ม
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธิติวุฒิ มุธุวงศ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จตุพงศ์ เกษมสุข
2.เด็กชาย อภิรักษ์ เนตรภักดี
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิ์บอน
4.เด็กชาย นฤพนธ์ วอทอง
5.เด็กชาย ปวริศ ศรีปาน
6.เด็กชาย ธิติวุฒิ มุธุวงศ์
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
3.นางสาว กฤษณา คำชัย
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชโลบล อัดโท
2.เด็กหญิง กมลวรรณ สะอาด
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศตกมล เสนาภักดิ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วิลัย
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ งามม้าว
3.เด็กหญิง วิมลณัฐ ทาระจันทร์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง ดวงใจ สะอาด
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภูติยา
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วิชระโภชน์
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
2.นาง นิชาภัทร ตลุนจันทร์
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก ชาภักดี
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ่งอรุณรัศมี สุพล
2.เด็กชาย ศิชล ทองสุ
3.เด็กชาย ศักรินทร์ ชาภักดี
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญหลง วิเศษทักษิณ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุญญาพร พุ่มประจำ
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธนพ ดุษฎีกุล
2.เด็กหญิง นิรชา กล้าหาญ
1.นาง ดวงใจ สะอาด
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณณวิชณ์ ศรีโชค
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันประทีป
1.นางสาว สุชาดา พละโย
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชัย ใจมาสุข
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ จันลาวงศ์
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com